SA Tallinna Teletorn privaatsuspoliitika

Oma külaliste ja koostööpartnerite andmete privaatsuse hoidmine on SA Tallinna Teletornile väga oluline. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis käsitleb külastajate andmete töötlemist vastavuses kõigi asjakohaste Eestis kehtivate õigusaktidega.

Andmete kogumine ja kasutamine

SA Tallinna Teletorn külastajateks ja koostööpartneriteks on nii füüsilised kui juriidilised isikud. Külastajate ja koostööpartnerite andmeid kogume nendega sõlmitud lepingute täitmiseks, nende poolt soovitud teenuste osutamiseks või kontakti hoidmiseks. Muuhulgas tagame meie külastajate poolt meile jagatud ja usaldatud andmete turvalisuse, välistades andmetele volitamata juurdepääsu ning nende väärkasutuse võimalused. Tõhustame pidevalt oma turvameetmeid ja infosüsteeme, et tagada nimetatud kohustuste pidev ja igakülgne täitmine.

Jagame oma külastajate andmeid konkreetsete teenuste osutamiseks ja/või lepingu täitmiseks vajalikus mahus (nt posti- ja kullerteenuste osutajad, inkassoteenuse pakkujad, pangad e-arvete vahendamisel) ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (õiguskaitseorganid, ametiasutused).

Töötleme oma külastajate ja partnerite andmeid käesoleval ajal üksnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna sees. Kui külastajale osutatava teenuse eripärast tulenevalt peaks olema vajalik andmete töötlemine ka kolmandates riikides, sellisel juhul andmetöötluse aluseks on külastaja nõusolek ning tagatud on EL isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavate andmekaitsemeetmete rakendumine.

Külastajate andmeid töödeldakse eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt nii kauaks ja sellises mahus, kui see on külastajate lepingute täitmiseks vajalik.

Andmete kaitse ja turvalisus

SA Tallinna Teletorn rakendab asjakohaseid tehnilisi  ja korralduslikke turvameetmeid, kaitsmaks külastajate andmete privaatsust, tagades asjakohaste äriprotsesside ning infosüsteemide toel andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, samuti volitamata juurdepääsu ja avalikustamise.

Kõigi SA Tallinna Teletorn privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust telefonitsi +372 5911 9335 või e-posti aadressil teletorn@teletorn.ee.